SSNDT

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE NEDEŠTRUKTÍVNE TESTOVANIE
Člen medzinárodného výboru pre nedeštruktívne testovanie ICNDT
Člen Európskej federácie pre nedeštruktívne testovanie EFNDT

Člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

SSNDT je členom:
        

Menu
Profil spoločnosti
Aktivity SSNDT
Informácie

Archív

Pozývame Vás na konferenciu SSNDT:

05. ÷ 07. 4. 2011, Hotel Átrium, Nový Smokovec, Vysoké Tatry

 


 

Dňa 13.4.2010 sa v hoteli Átrium v Novom Smokovci konal  Zjazd SSNDT. Zjaz sa konal  pred konferenciou DEFEKTOSKOPIA 2010, zjazdu sa zúčastnilo 27 delegátov-členov SSNDT.

Na zjazde bola schválená zmena v zložení výboru SSNDT. Po odchode Ing. Josefa Plášeka do dôchodku bola novou členkou výboru zvolená Ing. Mária Komárňanská. Verím, že jej činnosť bude prínosom pre prácu výboru a celej našej spoločnosti. Ing. Plášekovi ďakujem za prácu vo výbore a jeho pozitívny prístup k plneniu úloh člena výboru. Ing. Erich Eckhardt, prezident SSNDT.

Zápisnica zo zjazdu 

 


 

 

Konferencia DEFEKTOSKOPIA 2010  sa konala v dňoch 13. ÷ 15.4.2010 v hoteli Átrium v Novom Smokovci. Informácie o konferencii budú zverejnené v sekcii Konferencie


 Rozšírené zasadnutie výboru a pracovných skupín SSNDT, ktoré sa konalo dňa 2.9.2009 v priestoroch REAKTORTEST Trnava, schválilo štatúty pracovných skupín: 
   - Pracovná skupina pre kvalifikáciu a certifikáciu 
   - Pracovná skupina LT  

Viac informácií o činnosti pracovných skupín je v sekcii Pracovné skupiny.


V dňoch 5. a 6. júna 2009 sa v Piešťanoch konal odborný seminár

NDT-LT a nové informácie

Podrobnejšie informácie o seminári nájdete na stránke http://www.netesnosti.informacie.sk/


 Výbor SSNDT sa rozhodol pravidelne na konferenciách odovzdávať pamätnú plaketu SSNDT

Ocenenie SSNDT za zásluhy o rozvoj v oblasti NDT na Slovensku

Prvá plaketa bola udelená  na konferencii DEFEKTOSKOPIA 2009 

Ing. Angele Houbovej

za jej dlhoročné aktivity v oblasti školenia personálu NDT, organizovaní školy defektoskopie, odborný a ľudský prístup k lektorom, školiteľom i školeným. 


V rámci vzájomnej spolupráce Slovenskej spoločnosti pre nedeštruktívne testovanie a Českej spoločnosti pre nedeštruktívne testovanie bola spustená spoločná webová prezentácia SSNDT a ČNDT na stránke
 www.csndt.eu 


ČNDT vydala knihu autorov Bernard Kopec a kol.:

 NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ

Kniha stojí  17,- € (430,- Kč) a môžete ju objednať na adrese našej spoločnosti ssndt@ssndt.sk

 


 

Dňa 25.9.2008 sa konal odborný seminár:

Chyby zvarových spojov a ich hodnotenie v súlade s normami EN  


Slovenská pošta má svoje predpisy, preto sme museli zmeniť adesu spoločnosti:

SSNDT

Račianska 71

831 02 Bratislava


 

Dňa 26.6.2008 sa konal Mimoriadny zjazd SSNDT, ktorého cieľom bolo určenie ďalšieho smerovania spoločnosti a obnova jej činnosti. Aktivity na oživenie trvali dlhšiu dobu, posledným impulzom boli aktivity počas konferencie DEFEKTOSKOPIA 2008 v Tatr. Štrbe, kde sa navrhlo vytvorenie Regionálnej skupiny ČNDT.

Na Mimoriadnom zjazde, kde sa malo rozhodnúť o ďalšom „osude“ SSNDT, sa zúčastnilo celkom 41 účastníkov, z ktorých 38 s hlasovacím právom.

Z jednania zjazdu vyplynula požiadavka na revitalizáciu SSNDT ako autonómneho subjektu, člena EFNDT a ICNDT a rovnocenného partnera ostatných NDT spoločností.

Zjazd schválil úpravu Stanov SSNDT a bol zvolený nový výbor spoločnosti.

Činnosť spoločnosti by sa mala postupne rozbehnúť, medzi prvými krokmi bolo nutné vytvoriť vlastnú internetovú stránku, e-mailovú adresu a v neposlednom rade bankový účet a poštovú adresu. Ďalšími aktivitami bude organizovanie odborných seminárov, vytvorenie pracovných skupín pre rôzne oblasti a sektory NDT, v príprave je usporiadanie konferencie DEFEKTOSKOPIA 2009 vo Vysokých Tatrách.

Stanovy SSNDT Stanovy SSNDT

Zápisnica z MZ SSNDT Zápisnica z Mimoriadneho zjazdu


Dňa 10.7.2008 zasadal Výbor SSNDT, ktorý prejednal nasledovné body:

-          prevzatie agendy od predošlého prezidenza

-          organizačné úlohy (registrácia stanov, založenie účtu, vytvorenie www-stránky)

-          plán práce do konca r. 2008 (semináre, konferencia)

-          prezentácia SSNDT na WCNDT v Shanghai

-          vytvorenie Pracovnej skupiny

 

 

 

Firemní členovia

www.c-wt.sk

ŽOS Trnava, a.s.

TEMPRA, s.r.o.

TSS Grade, a.s.

topNDT, s.r.o.

VÚZ-PI SR

TUV SUD Slovakia, s.r.o.

WTM, s.r.o.  

REAKTORTEST, s.r.o. Trnava  

ATG Slovakia, s.r.o., Trenčín  

Letecké opravovne Trenčín, a.s.  

ŽSR - Výskumný a vývojový ústav železníc

PTS Josef Solnař SK, s.r.o., Žilina

Železničné stavby, a.s., Košice  

B-mat Group, a.s.

SlovCert, s.r.o., Bratislava  

TSP - TESTSERVIS POLÁČEK, s.r.o., Trnava  

ENERGOSERVIS, spol. s r.o. Chomutov  

Vodohospodárska výstavba, Bratislava  

Uniatest, s.r.o., Krásno nad Kysucou  

PROXIS Slovakia, s.r.o., Bratislava  
 

 © Copyright 20010 [SSNDT]