SSNDT

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE NEDEŠTRUKTÍVNE TESTOVANIE
Člen medzinárodného výboru pre nedeštruktívne testovanie ICNDT
Člen Európskej federácie pre nedeštruktívne testovanie EFNDT

Člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

SSNDT je členom:
        

Menu
Profil spoločnosti
Aktivity SSNDT
Informácie

Archív

Pozývame Vás na konferenciu SSNDT:

05. ÷ 07. 4. 2011, Hotel Átrium, Nový Smokovec, Vysoké Tatry

 


 

Dňa 13.4.2010 sa v hoteli Átrium v Novom Smokovci konal  Zjazd SSNDT. Zjaz sa konal  pred konferenciou DEFEKTOSKOPIA 2010, zjazdu sa zúčastnilo 27 delegátov-členov SSNDT.

Na zjazde bola schválená zmena v zložení výboru SSNDT. Po odchode Ing. Josefa Plášeka do dôchodku bola novou členkou výboru zvolená Ing. Mária Komárňanská. Verím, že jej činnosť bude prínosom pre prácu výboru a celej našej spoločnosti. Ing. Plášekovi ďakujem za prácu vo výbore a jeho pozitívny prístup k plneniu úloh člena výboru. Ing. Erich Eckhardt, prezident SSNDT.

Zápisnica zo zjazdu 

 


 

 

Konferencia DEFEKTOSKOPIA 2010  sa konala v dňoch 13. ÷ 15.4.2010 v hoteli Átrium v Novom Smokovci. Informácie o konferencii budú zverejnené v sekcii Konferencie


 Rozšírené zasadnutie výboru a pracovných skupín SSNDT, ktoré sa konalo dňa 2.9.2009 v priestoroch REAKTORTEST Trnava, schválilo štatúty pracovných skupín: 
   - Pracovná skupina pre kvalifikáciu a certifikáciu 
   - Pracovná skupina LT  

Viac informácií o činnosti pracovných skupín je v sekcii Pracovné skupiny.


V dňoch 5. a 6. júna 2009 sa v Piešťanoch konal odborný seminár

NDT-LT a nové informácie

Podrobnejšie informácie o seminári nájdete na stránke http://www.netesnosti.informacie.sk/


 Výbor SSNDT sa rozhodol pravidelne na konferenciách odovzdávať pamätnú plaketu SSNDT

Ocenenie SSNDT za zásluhy o rozvoj v oblasti NDT na Slovensku

Prvá plaketa bola udelená  na konferencii DEFEKTOSKOPIA 2009 

Ing. Angele Houbovej

za jej dlhoročné aktivity v oblasti školenia personálu NDT, organizovaní školy defektoskopie, odborný a ľudský prístup k lektorom, školiteľom i školeným. 


V rámci vzájomnej spolupráce Slovenskej spoločnosti pre nedeštruktívne testovanie a Českej spoločnosti pre nedeštruktívne testovanie bola spustená spoločná webová prezentácia SSNDT a ČNDT na stránke
 www.csndt.eu 


ČNDT vydala knihu autorov Bernard Kopec a kol.:

 NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ

Kniha stojí  17,- € (430,- Kč) a môžete ju objednať na adrese našej spoločnosti ssndt@ssndt.sk

 


 

Dňa 25.9.2008 sa konal odborný seminár:

Chyby zvarových spojov a ich hodnotenie v súlade s normami EN  


Slovenská pošta má svoje predpisy, preto sme museli zmeniť adesu spoločnosti:

SSNDT

Račianska 71

831 02 Bratislava


 

Dňa 26.6.2008 sa konal Mimoriadny zjazd SSNDT, ktorého cieľom bolo určenie ďalšieho smerovania spoločnosti a obnova jej činnosti. Aktivity na oživenie trvali dlhšiu dobu, posledným impulzom boli aktivity počas konferencie DEFEKTOSKOPIA 2008 v Tatr. Štrbe, kde sa navrhlo vytvorenie Regionálnej skupiny ČNDT.

Na Mimoriadnom zjazde, kde sa malo rozhodnúť o ďalšom „osude“ SSNDT, sa zúčastnilo celkom 41 účastníkov, z ktorých 38 s hlasovacím právom.

Z jednania zjazdu vyplynula požiadavka na revitalizáciu SSNDT ako autonómneho subjektu, člena EFNDT a ICNDT a rovnocenného partnera ostatných NDT spoločností.

Zjazd schválil úpravu Stanov SSNDT a bol zvolený nový výbor spoločnosti.

Činnosť spoločnosti by sa mala postupne rozbehnúť, medzi prvými krokmi bolo nutné vytvoriť vlastnú internetovú stránku, e-mailovú adresu a v neposlednom rade bankový účet a poštovú adresu. Ďalšími aktivitami bude organizovanie odborných seminárov, vytvorenie pracovných skupín pre rôzne oblasti a sektory NDT, v príprave je usporiadanie konferencie DEFEKTOSKOPIA 2009 vo Vysokých Tatrách.

Stanovy SSNDT Stanovy SSNDT

Zápisnica z MZ SSNDT Zápisnica z Mimoriadneho zjazdu


Dňa 10.7.2008 zasadal Výbor SSNDT, ktorý prejednal nasledovné body:

-          prevzatie agendy od predošlého prezidenza

-          organizačné úlohy (registrácia stanov, založenie účtu, vytvorenie www-stránky)

-          plán práce do konca r. 2008 (semináre, konferencia)

-          prezentácia SSNDT na WCNDT v Shanghai

-          vytvorenie Pracovnej skupiny

 

 

 

Firemní členovia

ŽOS Trnava, a.s.

TEMPRA, s.r.o.

TSS Grade, a.s.

topNDT, s.r.o.

TUV SUD Slovakia, s.r.o.

WTM, s.r.o.  

REAKTORTEST, s.r.o. Trnava  

ATG Slovakia, s.r.o., Trenčín  

Letecké opravovne Trenčín, a.s.  

ŽSR - Výskumný a vývojový ústav železníc

PTS Josef Solnař SK, s.r.o., Žilina

Železničné stavby, a.s., Košice  

B-mat Group, a.s.

SlovCert, s.r.o., Bratislava  

TSP - TESTSERVIS POLÁČEK, s.r.o., Trnava  

ENERGOSERVIS, spol. s r.o. Chomutov  

Vodohospodárska výstavba, Bratislava  

Uniatest, s.r.o., Krásno nad Kysucou  

PROXIS Slovakia, s.r.o., Bratislava  

www.c-wt.sk
 

 © Copyright 20010 [SSNDT]