SSNDT

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE NEDEŠTRUKTÍVNE TESTOVANIE
Člen medzinárodného výboru pre nedeštruktívne testovanie ICNDT
Člen Európskej federácie pre nedeštruktívne testovanie EFNDT

Člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

SSNDT je členom:
        

Menu
Profil spoločnosti
Aktivity SSNDT
Informácie

Členstvo v SSNDT

 

Vážení kolegovia,

máme tu nový rok, a tým možnosť získať členstvo v SSNDT pre rok 2013. Členstvo v SSNDT Vám okrem možností získavania informácií potrebných pre Vašu prácu môže poskytnúť aj zľavy z poplatkov za účasť na akciách, poriadaných spoločnosťou, za zľavnené, členské vložné. Práva a povinnosti členov sú uvedené v Stanovách spoločnosti v sekcii Stanovy.

 

Členské je možné uhradiť v hotovosti, poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet spoločnosti (je uvedený v sekcii Kontakty SSNDT). O vykonanej platbe Vám bude vystavený daňový doklad. V prípade Vášho záujmu sa môžete obrátiť na prezidenta SSNDT e-mailom na ssndt@ssndt.sk


 

V zmysle Stanov SSNDT sú 3 formy členstva v SSNDT:

  1. individuálne členstvo, členské je 10 € na kalendárny rok
  2. firemné členstvo, členské je 250 € na kalendárny rok
  3. čestné členstvo

 

Individuálnym členom môže byť akákoľvek fyzická osoba, ktorá sa zaoberá nedeštruktívnym skúšaním materiálov alebo príbuznými obormi NDT a zároveň schvaľuje ciele a účel spoločnosti, dodržuje etické zásady pracovníkov nedeštruktívneho testovania.  

Individuálne členstvo vzniká zaplatením členského príspevku a registráciou výborom spoločnosti. 
Individuálne členstvo zaniká písomným oznámením člena o vystúpení, neplnením povinností individuálneho člena alebo úmrtím.
 
Práva individuálneho člena:
 a) podieľať sa na všetkých formách činnosti spoločnosti a na nich svojim hlasom rozhodovať
 b) využívať výhody, vyplývajúce z členstva v spoločnosti,
 c) požadovať od orgánov spoločnosti odbornú poradenskú a konzultačnú pomoc pri riešení otázok, ktoré patria do náplne činnosti spoločnosti,
 d) podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti a obracať sa s otázkami na orgány spoločnosti,
 e) voliť a byť volený do orgánov spoločnosti a zúčastňovať sa na odborných aktivitách spoločnosti.
 
 
Povinnosti individuálneho člena:
 
a) dodržiavať stanovy, pokyny a smernice spoločnosti,
      b) platiť členské príspevky,
c) hájiť záujmy a poslanie spoločnosti a svojou prácou a konaním prispievať k jej dobrému menu v SR i v zahraničí,
 
      d) aktívne sa zúčastňovať na činnosti spoločnosti,
      e) dodržiavať etický kódex člena SSNDT.
 

 

Firemným členom sa môže stať každá organizácia, právnická alebo fyzická osoba pôsobiaca v SR alebo  v zahraničí, ktorej činnosť je zlučiteľná s cieľom a poslaním spoločnosti a je schopná povzniesť úroveň spoločnosti a nedeštruktívneho testovania.

Firemné členstvo vzniká schválením výboru  spoločnosti a uhradením členského príspevku.

     Firemné členstvo zaniká automaticky po 12 mesiacoch odo dňa zaplatenia a pripísania členského  poplatku na účet spoločnosti alebo vystúpením.

Práva firemného člena:

a)       zúčastňovať sa a prezentovať svoju spoločnosť na odborných seminároch poriadaných   spoločnosťou, pravidelne získavať informácie o akciách spoločnosti i o akciách partnerských organizácií v zahraničí

b)       má právo delegovať 2 svojich zástupcov s právami individuálneho člena

c)       využívať zľavy pri účasti firemných členov pri konferenciách, výstavách

d)       využívať zľavy firemných členov pri prezentácii a reklame v odborných spravodajcoch a časopisoch vydávaných SS NDT, pozvánkach na semináre, konferencie a katalógoch s konferencií poriadaných spoločnosťou.

e)       uvádzať vo svojej písomnej dokumentácii po dobu platnosti firemného členstva logo člena SSNDT

Povinnosti firemného člena:

a)       dodržiavať  smernice  týkajúce sa firemného člena spoločnosti

b)       využívať výhody firemného členstva len počas doby platnosti členstva

c)       dodržiavať etický kódex firemného člena SSNDT.

Výška poplatku za firemné členstvo je 250,00 € ročne.

O vážnosti firemného členstva svedčí aj spôsob schválenia a registrácie výborom spoločnosti, ktorý každému firemnému členovi odovzdá Osvedčenie firemného člena.

Firemní členovia

ŽOS Trnava, a.s.

TEMPRA, s.r.o.

TSS Grade, a.s.

topNDT, s.r.o.

TUV SUD Slovakia, s.r.o.

WTM, s.r.o.  

REAKTORTEST, s.r.o. Trnava  

ATG Slovakia, s.r.o., Trenčín  

Letecké opravovne Trenčín, a.s.  

ŽSR - Výskumný a vývojový ústav železníc

PTS Josef Solnař SK, s.r.o., Žilina

Železničné stavby, a.s., Košice  

B-mat Group, a.s.

SlovCert, s.r.o., Bratislava  

TSP - TESTSERVIS POLÁČEK, s.r.o., Trnava  

ENERGOSERVIS, spol. s r.o. Chomutov  

Vodohospodárska výstavba, Bratislava  

Uniatest, s.r.o., Krásno nad Kysucou  

PROXIS Slovakia, s.r.o., Bratislava  

www.c-wt.sk
 

 © Copyright 20010 [SSNDT]