SSNDT

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE NEDEŠTRUKTÍVNE TESTOVANIE
Člen medzinárodného výboru pre nedeštruktívne testovanie ICNDT
Člen Európskej federácie pre nedeštruktívne testovanie EFNDT

Člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

SSNDT je členom:
        

Menu
Profil spoločnosti
Aktivity SSNDT
Informácie

Odborné príspevky

V tejto sekcii budeme uverejňovať vaše odborné príspevky z rôznych oblastí NDT a vašej praxe. V prípade záujmu uverejniť váš príspevok ho môžete zaslať na ssndt@ssndt.sk. V záujme zachovania nezávislosti SSNDT nebudú uverejnené komerčné príspevky. 

Odborné kolokvium: Nové metódy a normy EN ISO v NDT

 Všeobecný prístup k normám NDT (EN ISO 17635), Ing. Ivan Ščasný, ATG Slovakia

 Norma EN ISO 17636-2, jednoduchá cesta prechodu k digitálnej rádiografii, Ing. Pavol Kučík, SlovCert

 Počítačový tomograf na skúmanie vnútorných štruktúr materiálov, špeciálne dreva, doc. RNDr. Vladimír Bahýl, CSc. TU Zvolen

 Aplikace metody magnetické paměti materiálu (MMM), Ing. Václev Svoboda, Preditest

 Normatívne a legislatívne pravidlá pri používaní uzavretých rádioaktívnych žiaričov, Ing. Marek Polák, HUMA-LAB APEKO

 Meranie a overovanie MPI procesu v zmysle nových predpisov, Miroslav Záturecký, ATG Slovakia

 Oboznámenie s normou EN ISO 9712:2012, Ing. Mária Komárňanská, Reaktortest

 Qou Vadis kvalifikácia NDT personálu, Ing. Ivan Ščasný, ATG Slovakia

 EN ISO 11666, zmeny vo vyhodnocovaní zvarov pri skúške UZ, Zdenek Hrúz, SES INSPEKT

 RT CR z pohľadu EN ISO 17636-2, Ing. Rastislav Sabol, ATG Slovakia

 

Ultrazvuk, Phased Array a TOFD

PA a TOFD na čpavku
Skúšanie bodových zvarových spojov
Skúšanie heterogénnych a austenitických zvarov 
Využitie sond s odrazom 30-70-70 priskúšaní tupých V-zvarov
Využitie techník TOFD a PA pri skúšaní zvarov tlakových nádob

Meranie tvrdosti

Základné zásady merania tvrdosti
Meranie tvrdosti prenosnými tvrdomermi
TIV - meranie tvrdosti optickým princípom
Výber vhodného prístroja 

Firemní členovia

ŽOS Trnava, a.s.

TEMPRA, s.r.o.

TSS Grade, a.s.

topNDT, s.r.o.

TUV SUD Slovakia, s.r.o.

WTM, s.r.o.  

REAKTORTEST, s.r.o. Trnava  

ATG Slovakia, s.r.o., Trenčín  

Letecké opravovne Trenčín, a.s.  

ŽSR - Výskumný a vývojový ústav železníc

PTS Josef Solnař SK, s.r.o., Žilina

Železničné stavby, a.s., Košice  

B-mat Group, a.s.

SlovCert, s.r.o., Bratislava  

TSP - TESTSERVIS POLÁČEK, s.r.o., Trnava  

ENERGOSERVIS, spol. s r.o. Chomutov  

Vodohospodárska výstavba, Bratislava  

Uniatest, s.r.o., Krásno nad Kysucou  

PROXIS Slovakia, s.r.o., Bratislava  

www.c-wt.sk
 

 © Copyright 20010 [SSNDT]