SSNDT

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE NEDEŠTRUKTÍVNE TESTOVANIE
Člen medzinárodného výboru pre nedeštruktívne testovanie ICNDT
Člen Európskej federácie pre nedeštruktívne testovanie EFNDT

Člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

SSNDT je členom:
        

Menu
Profil spoločnosti
Aktivity SSNDT
Informácie

Semináre

Odborné kolokvium NDT

V dňoch 24. a 25.9.2013 sa konalo odborné kolokvium: Nové metódy a nové normy EN ISO v NDT.

Jednotlivé prednášky si môžete pozrieť v sekcii Odborné príspevky

Hlavný sponzor:     

Sponzori:                               

 

Mediálny sponzor:  


 Dňa 17.4.2013 sa v Senci konal odborný seminár:

Normy STN EN ISO - prehľad a výklad nových noriem

Tu si môžete stiahnuť Pozvánku  a Prihlášku  na seminár.


Pracovná skupina LT a Školiace a konzultačné stredisko NDT pre netessnosti Piešťany vás pozývajú na jednodňové školenia: Nové Smernice, Vyhlášky a normy v odbore NDT - skúšanie tesnosti

Pozvánka a program školení:  Pozvánka na školenie


 

Dňa 16.2.2012 sa v hoteli Empire v Trnave konal odborný seminár:

          Čo možno očakávať od školiaceho a certifikačného procesu?

Seminár bol zameraný na problematiku školiaceho a certifikačného procesu pracovníkov v oblasti NDT, požiadaviek a očakávaní jednotlivých subjektov v tomto procese a legislatívnych požiadaviek v oblasti školenia a certifikácie.

Odborné prednášky (kliknutím na názov prednášku otvoríte)
    Možnosti pre kvalifikáciu NDT personálu - Ing. Ivan Ščasný, ATG Slovakia Trenčín
   Očakávané zmeny v certifikácii NDT personálu  - Ing. Mária Komárňanská, Reaktortest Trnava
   Štruktúra certifikačných orgánov vo vzťahu k školiacemu procesu - Ing. Erich Eckhardt, WIZACO NDT, Levice
   STN EN ISO 17637 - Nedeštruktívne skúšanie tavných zvarov VT    - Ing. Mária Komárňanská, Reaktortest Trnava

 


Dňa 10. februára 2009 sa v hoteli Most Slávy v Trenčianskych Tepliciach  konal odborný seminár:

Práca so zdrojmi žiarenia a ochrana pred žiarením - legislatíva a prax

 

 

Zameranie seminára:

Seminár bol určený všetkým pracovníkom, ktorí pracujú alebo riadia práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. Seminár bol zameraný na oblasť legislatívy a právnych predpisov pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a ochranu zdravia pred žiarením. Vzhľadom na to, že v poslednom období došlo k viacerým zmenám zákonov a vyhlášok v tejto oblasti, boli všetky prednášky veľmi obsažné a zaujímavé.
Ďakujem prednášajúcim za ich účasť na seminári a vysoko-odborný obsah ich prednášok.
 
Odborné prednášky (kliknutím na názov prednášku otvoríte)
    Platná legislatíva v ochrane zdravia pred žiarením - Ing. Ľudmila Auxtová, RÚVZ Banská Bystrica
   Dokumentácia pracovísk so zdrojmi žiarenia - Mgr. Miloš Ursíny, VF, s.r.o., Žilina
    Monitorovanie pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia - Ing. Arnold Štubňa, ÚRO, s.r.o., Košice
   Zásady bezpečnej práce s uzavretými žiaričmi - Jozef Babjak, HUMA-LAB APEKO, Košice
 

 Nemecká spoločnosť DGZfP v spolupráci s BAM, ASNT a SwRI organizuje
"4th European-American Workshop on Reliability of NDT"
ktorý sa bude konať v dňoch 24. až 26. júna 2009 v Berlíne. Podrobné informácie nájdete v
oznámení .a na stránke www.nde-reliability.de


 Výbor SSNDT usporiadal dňa 25.9.2008 odborný seminár:

 

 Chyby zvarových spojov a ich hodnotenie v súlade s normami EN

 

 Program seminára:

Ing. P. Gabriška:           Základné princípy nedeštruktívnej kontroly zvarov (EN 12062:2002)

Stupne kvality zvarových spojov (EN ISO 5817:2007)

Hodnotenie prípustnosti pri skúšaní UT, PT a MT

Ing. M. Lustoň:              Hodnotenie zvarových spojov prežarovaním v súlade s EN 12517-1:2006

Ing. M. Komárňanská:   Nové vydanie EN 473:2008

 

 Jednotlivé prezentácie si môžete so súhlasom autorov stiahnuť.

Pri otváraní prezentácií kliknite na možnosť "Iba na čítanie"


 Výbor na svojom zasadnutí 10.7.2008 prejednal usporiadanie odborných seminárov:

 

  1. Seminár na tému "Chyby zvarových spojov", ktorý by sa mal konať v mesiacoch september-október v Bratislave
  2. Seminár na tému "Práca so zdrojmi žiarenia a ochrana pred žiarením", ktorý ba sa mal konať koncom roka, pravdepodobne v Trenčíne alebo okolí

Firemní členovia

ŽOS Trnava, a.s.

TEMPRA, s.r.o.

TSS Grade, a.s.

topNDT, s.r.o.

TUV SUD Slovakia, s.r.o.

WTM, s.r.o.  

REAKTORTEST, s.r.o. Trnava  

ATG Slovakia, s.r.o., Trenčín  

Letecké opravovne Trenčín, a.s.  

ŽSR - Výskumný a vývojový ústav železníc

PTS Josef Solnař SK, s.r.o., Žilina

Železničné stavby, a.s., Košice  

B-mat Group, a.s.

SlovCert, s.r.o., Bratislava  

TSP - TESTSERVIS POLÁČEK, s.r.o., Trnava  

ENERGOSERVIS, spol. s r.o. Chomutov  

Vodohospodárska výstavba, Bratislava  

Uniatest, s.r.o., Krásno nad Kysucou  

PROXIS Slovakia, s.r.o., Bratislava  

www.c-wt.sk
 

 © Copyright 20010 [SSNDT]