SSNDT

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE NEDEŠTRUKTÍVNE TESTOVANIE
Člen medzinárodného výboru pre nedeštruktívne testovanie ICNDT
Člen Európskej federácie pre nedeštruktívne testovanie EFNDT

Člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

SSNDT je členom:
        

Menu
Profil spoločnosti
Aktivity SSNDT
Informácie

Semináre

Odborné kolokvium NDT

V dňoch 24. a 25.9.2013 sa konalo odborné kolokvium: Nové metódy a nové normy EN ISO v NDT.

Jednotlivé prednášky si môžete pozrieť v sekcii Odborné príspevky

Hlavný sponzor:     

Sponzori:                               

 

Mediálny sponzor:  


 Dňa 17.4.2013 sa v Senci konal odborný seminár:

Normy STN EN ISO - prehľad a výklad nových noriem

Tu si môžete stiahnuť Pozvánku  a Prihlášku  na seminár.


Pracovná skupina LT a Školiace a konzultačné stredisko NDT pre netessnosti Piešťany vás pozývajú na jednodňové školenia: Nové Smernice, Vyhlášky a normy v odbore NDT - skúšanie tesnosti

Pozvánka a program školení:  Pozvánka na školenie


 

Dňa 16.2.2012 sa v hoteli Empire v Trnave konal odborný seminár:

          Čo možno očakávať od školiaceho a certifikačného procesu?

Seminár bol zameraný na problematiku školiaceho a certifikačného procesu pracovníkov v oblasti NDT, požiadaviek a očakávaní jednotlivých subjektov v tomto procese a legislatívnych požiadaviek v oblasti školenia a certifikácie.

Odborné prednášky (kliknutím na názov prednášku otvoríte)
    Možnosti pre kvalifikáciu NDT personálu - Ing. Ivan Ščasný, ATG Slovakia Trenčín
   Očakávané zmeny v certifikácii NDT personálu  - Ing. Mária Komárňanská, Reaktortest Trnava
   Štruktúra certifikačných orgánov vo vzťahu k školiacemu procesu - Ing. Erich Eckhardt, WIZACO NDT, Levice
   STN EN ISO 17637 - Nedeštruktívne skúšanie tavných zvarov VT    - Ing. Mária Komárňanská, Reaktortest Trnava

 


Dňa 10. februára 2009 sa v hoteli Most Slávy v Trenčianskych Tepliciach  konal odborný seminár:

Práca so zdrojmi žiarenia a ochrana pred žiarením - legislatíva a prax

 

 

Zameranie seminára:

Seminár bol určený všetkým pracovníkom, ktorí pracujú alebo riadia práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. Seminár bol zameraný na oblasť legislatívy a právnych predpisov pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a ochranu zdravia pred žiarením. Vzhľadom na to, že v poslednom období došlo k viacerým zmenám zákonov a vyhlášok v tejto oblasti, boli všetky prednášky veľmi obsažné a zaujímavé.
Ďakujem prednášajúcim za ich účasť na seminári a vysoko-odborný obsah ich prednášok.
 
Odborné prednášky (kliknutím na názov prednášku otvoríte)
    Platná legislatíva v ochrane zdravia pred žiarením - Ing. Ľudmila Auxtová, RÚVZ Banská Bystrica
   Dokumentácia pracovísk so zdrojmi žiarenia - Mgr. Miloš Ursíny, VF, s.r.o., Žilina
    Monitorovanie pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia - Ing. Arnold Štubňa, ÚRO, s.r.o., Košice
   Zásady bezpečnej práce s uzavretými žiaričmi - Jozef Babjak, HUMA-LAB APEKO, Košice
 

 Nemecká spoločnosť DGZfP v spolupráci s BAM, ASNT a SwRI organizuje
"4th European-American Workshop on Reliability of NDT"
ktorý sa bude konať v dňoch 24. až 26. júna 2009 v Berlíne. Podrobné informácie nájdete v
oznámení .a na stránke www.nde-reliability.de


 Výbor SSNDT usporiadal dňa 25.9.2008 odborný seminár:

 

 Chyby zvarových spojov a ich hodnotenie v súlade s normami EN

 

 Program seminára:

Ing. P. Gabriška:           Základné princípy nedeštruktívnej kontroly zvarov (EN 12062:2002)

Stupne kvality zvarových spojov (EN ISO 5817:2007)

Hodnotenie prípustnosti pri skúšaní UT, PT a MT

Ing. M. Lustoň:              Hodnotenie zvarových spojov prežarovaním v súlade s EN 12517-1:2006

Ing. M. Komárňanská:   Nové vydanie EN 473:2008

 

 Jednotlivé prezentácie si môžete so súhlasom autorov stiahnuť.

Pri otváraní prezentácií kliknite na možnosť "Iba na čítanie"


 Výbor na svojom zasadnutí 10.7.2008 prejednal usporiadanie odborných seminárov:

 

  1. Seminár na tému "Chyby zvarových spojov", ktorý by sa mal konať v mesiacoch september-október v Bratislave
  2. Seminár na tému "Práca so zdrojmi žiarenia a ochrana pred žiarením", ktorý ba sa mal konať koncom roka, pravdepodobne v Trenčíne alebo okolí

Firemní členovia

www.c-wt.sk

ŽOS Trnava, a.s.

TEMPRA, s.r.o.

TSS Grade, a.s.

topNDT, s.r.o.

VÚZ-PI SR

TUV SUD Slovakia, s.r.o.

WTM, s.r.o.  

REAKTORTEST, s.r.o. Trnava  

ATG Slovakia, s.r.o., Trenčín  

Letecké opravovne Trenčín, a.s.  

ŽSR - Výskumný a vývojový ústav železníc

PTS Josef Solnař SK, s.r.o., Žilina

Železničné stavby, a.s., Košice  

B-mat Group, a.s.

SlovCert, s.r.o., Bratislava  

TSP - TESTSERVIS POLÁČEK, s.r.o., Trnava  

ENERGOSERVIS, spol. s r.o. Chomutov  

Vodohospodárska výstavba, Bratislava  

Uniatest, s.r.o., Krásno nad Kysucou  

PROXIS Slovakia, s.r.o., Bratislava  
 

 © Copyright 20010 [SSNDT]