Členstvo v SSNDT

Vážení kolegovia,

 

Členstvo v SSNDT Vám okrem možností získavania informácií potrebných pre Vašu prácu môže poskytnúť aj zľavy z poplatkov za účasť na akciách, poriadaných spoločnosťou, za zľavnené, členské vložné. Práva a povinnosti členov sú uvedené v Stanovách spoločnosti v sekcii Stanovy.

 

Členské je možné uhradiť v hotovosti, poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet spoločnosti (je uvedený v sekcii Kontakty SSNDT). O vykonanej platbe Vám bude vystavený daňový doklad. V prípade Vášho záujmu sa môžete obrátiť na prezidenta SSNDT e-mailom na ssndt@ssndt.sk

 

V zmysle Stanov SSNDT sú 3 formy členstva v SSNDT:

 1. individuálne členstvo, členské je 10 € na kalendárny rok
 2. firemné členstvo, členské je 250 € na kalendárny rok
 3. čestné členstvo

Individuálnym členom môže byť akákoľvek fyzická osoba, ktorá sa zaoberá nedeštruktívnym skúšaním materiálov alebo príbuznými obormi NDT a zároveň schvaľuje ciele a účel spoločnosti, dodržuje etické zásady pracovníkov nedeštruktívneho testovania.  

 

Individuálne členstvo vzniká zaplatením členského príspevku a registráciou výborom spoločnosti. 

 

Individuálne členstvo zaniká písomným oznámením člena o vystúpení, neplnením povinností individuálneho člena alebo úmrtím.

 

Práva individuálneho člena:

 1. podieľať sa na všetkých formách činnosti spoločnosti a na nich svojim hlasom rozhodovať
 2. využívať výhody, vyplývajúce z členstva v spoločnosti,
 3. požadovať od orgánov spoločnosti odbornú poradenskú a konzultačnú pomoc pri riešení otázok, ktoré patria do náplne činnosti spoločnosti,
 4. podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti a obracať sa s otázkami na orgány spoločnosti,
 5. voliť a byť volený do orgánov spoločnosti a zúčastňovať sa na odborných aktivitách spoločnosti.

 

 

Povinnosti individuálneho člena:

 

 1. dodržiavať stanovy, pokyny a smernice spoločnosti,
 2. platiť členské príspevky,
 3. hájiť záujmy a poslanie spoločnosti a svojou prácou a konaním prispievať k jej dobrému menu v SR i v zahraničí,
 4. aktívne sa zúčastňovať na činnosti spoločnosti,
 5. dodržiavať etický kódex člena SSNDT.

 

Firemným členom sa môže stať každá organizácia, právnická alebo fyzická osoba pôsobiaca v SR alebo  v zahraničí, ktorej činnosť je zlučiteľná s cieľom a poslaním spoločnosti a je schopná povzniesť úroveň spoločnosti a nedeštruktívneho testovania.

Firemné členstvo vzniká schválením výboru  spoločnosti a uhradením členského príspevku. Nadobudnutie členstva sa datuje odo dňa jeho schválenia výborom spoločnosti.

Firemné členstvo zaniká automaticky po 12 mesiacoch odo dňa zaplatenia a pripísania členského  poplatku na účet spoločnosti, pokiaľ firma neprejaví záujem o pokračovanie členstva.

Práva firemného člena:

 1. zúčastňovať sa a prezentovať svoju spoločnosť na odborných seminároch poriadaných   spoločnosťou, pravidelne získavať informácie o akciách spoločnosti i o akciách partnerských organizácií v zahraničí
 2. využívať výhody, vyplývajúce z rovnakých práv individuálneho členstva v spoločnosti,
 3. má právo delegovať 10 svojich zástupcov s právami individuálneho člena
 4. navrhovať z radov svojich individuálnych členov kandidátov na funkcie vo výbore spoločnosti
 5. využívať zľavy pri účasti firemných členov pri konferenciách, výstavách 
 6. využívať odborné, technické, hospodárske, informačné, poradenské a iné dohodnuté služby poskytované spoločnosťou a organizačnými zložkami spoločnosti za zvýhodnenýchpodmienok,
 7. uvádzať vo svojej písomnej dokumentácii po dobu platnosti firemného členstva logo člena SSNDT

Povinnosti firemného člena:

 1. dodržiavať  stanovy  týkajúce sa firemného člena spoločnosti
 2. využívať výhody firemného členstva len počas doby platnosti členstva
 3. dodržiavať etický kódex firemného člena SSNDT.
 4. aktívne sa zúčastňovať na činnosti spoločnosti
 5. informovať výbor spoločnosti požadovanou formou o svojej činnosti.

Čestným členom spoločnosti sa môže stať jednotlivec, ktorý sa zvlášť zaslúži o rozvoj nedeštruktívneho skúšania materiálov alebo príbuznými obormi NDT a to nielen v Slovenskej republike. 

Právo udeliť čestné členstvo prináleží výboru spoločnosti. Spoločnosť môže priznať čestné členstvo členovi alebo i nečlenovi spoločnosti.

Na čestného člena spoločnosti SSNDT sa nevzťahujú ustanovenia čl. III, odstavec 6. b) povinnosť platiť členské príspevky

Čestné členstvo zaniká:

 1. písomným oznámením člena o zrušenie členstva, 
 2. zrušením členstva na základe rozhodnutia výboru spoločnosti 
 3. úmrtím.