Pracovná skupina pre kvalifikáciu a certifikáciu pri SSNDT


Pracovná skupina pre kvalifikáciu a certifikáciu pri SSNDT

Pracovná skupina je základný pracovný orgán SSNDT v oblasti podpory záujmov pracovníkov nedeštruktívneho skúšania po stránke ochrany ich zdravia pri práci, znižovania rizík plynúcich zo špeciálnych pracovných podmienok, tak po stránke hmotného zabezpečenia ako aj spoločenského uznania práce defektoskopických pracovníkov, zabezpečenia odbornej úrovne a pravidelný odborný rast pracovníkov NDT.

Rozsah pôsobnosti :

  • Tvorba a pripomienkovanie noriem z oblasti kvalifikácie a certifikácie pracovníkov NDT.
  • Spolupráca so školiacimi strediskami a certifikačnými orgánmi NDT.
  • Vypracovanie a udržiavanie Smernice SSNDT pre minimálne požiadavky na školiaci a certifikačný proces.
  • Zabezpečovať pravidelný odborný profesijný rast svojich členov formou seminárov a školení.
  • Spolupráca s ostatnými odbornými pracovnými skupinami v oblasti požiadaviek na zabezpečenie požadovanej odbornej úrovne pracovníkov NDT a jej trvalé udržiavanie a zvyšovanie.
  • Harmonizácia činností, týkajúcich sa procesov súvisiacich s kvalifikáciou a certifikáciou v oblasti NDT – a to tak v rámci Slovenskej republiky ako aj v nadväznosti na európske trendy resp. aktivity EFNDT a zároveň aj v nadväznosti na aktivity ICNDT.

Predseda:  Ing. Ivan Ščasný


V prípade záujmu o členstvo v pracovnej skupine zašlite svoju žiadosť na e-mailovú adresu ssndt@ssndt.sk.


Po prijatí žiadosti o členstvo bude záujemcu kontaktovať predseda pracovnej skupiny.