TK 67 Nedeštruktívne skúšanie


Technická komisia pre normalizáciu v NDT

Deň ustanovujúceho zasadnutia: 31. 3. 2016

Rozsah pôsobnosti: 

Technická normalizácia zaoberajúca sa terminológiou a všeobecnými princípmi nedeštruktívneho skúšania (NDT) ako aj princípmi kvalifikácie a certifikácie personálu na nedeštruktívne skúšanie. Technická normalizácia zahŕňa oblasť rozvoja skúšobných techník na nedeštruktívne skúšanie, metodík a špecifických postupov na kvalifikáciu nedeštruktívnych skúšok pre rôzne druhy priemyslu a rôzne aplikácie.

Ďalej zahŕňa uvedené oblasti normalizácie. 

 • Terminológia a všeobecné princípy nedeštruktívneho skúšania (NDT). 
 • Terminológia a všeobecné princípy jednotlivých metód NDT ako aj všeobecné princípy kvalifikácie  a certifikácie personálu na nedeštruktívne skúšanie. 
 • Princípy kvalifikácie a certifikácie personálu na nedeštruktívne skúšanie v špecifických oblastiach ako je železničná doprava, letectvo a kozmonautika. 
 • Prostriedky, prístroje a zariadenia (vrátane snímačov, sond a pod.) na nedeštruktívne skúšanie, vrátane ich kalibrácie, overovania, justovania, prevádzkovej kontroly a údržby. 
 • Metodiky a špecifické postupy na kvalifikáciu nedeštruktívnych skúšok, vrátane postupov a vyhodnocovania medzilaboratórnych overovaní. 

Špecifické aplikácie jednotlivých metód a metodík NDT 

 • vo všeobecných i špecifických sektoroch a oblastiach priemyselnej výroby (hutná výroba a zlievarenstvo, tvárnenie a kovanie, zváranie a pod.,), 
 • v oblasti výroby a údržby banských a ťažobných zariadení vrátane stabilných i mobilných zariadení na ťažbu ropných produktov, 
 • v oblasti transportu a manipulácie s ropnými produktami (ropovody, plynovody, a skladovanie ropných produktov a pod.,), 
 • v oblasti výroby a prevádzky tlakových zariadení a ich komponentov (všeobecne – nádoby, potrubia, a pod., – vyhrievaných i nevyhrievaných), 
 • v oblasti priemyselných spracovateľských technológií (chemické a petrochemické komplexy a pod.,), 
 • v oblasti energetiky (energetické komplexy jadrové, tepelné a vodné, vrátane konštrukcií  a komplexov tzv. obnoviteľných zdrojov), 
 • v oblasti výroby, realizácie (montáže) a údržby stavebných, cestných, mostných a železničných konštrukcií a stavieb, pozemných a nadzemných lanových prepravných konštrukcií a stavieb, 
 • v oblasti výroby, realizácie a údržby nadzemných energetických a rádiokomunikačných konštrukcií (zváraných kovových stožiarov a ich súčastí a pod.,), 
 • v oblasti vodohospodárskych konštrukcií a stavieb, 
 • v oblasti mobilných dopravných a prepravných zariadení (výroba a údržba cestných a železničných dopravných prostriedkov, výroba a údržba leteckých dopravných a prepravných prostriedkov vrátane ultraľahkých lietadiel). 


Do pôsobnosti TK 67 okrem príslušných noriem, týkajúcich sa NDT vo vyššie uvedených oblastiach, patria tiež súvisiace dokumenty a odporúčania, ako sú ISO TR, ISO TS, CEN TR, CEN TS a pod. 


Predsedníčka: Ing. Mária Komárňanská

V prípade záujmu o členstvo v pracovnej skupine zašlite svoju žiadosť na e-mailovú adresu ssndt@ssndt.sk.

Po prijatí žiadosti o členstvo bude záujemcu kontaktovať predseda pracovnej skupiny.